سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
کوتاهى در کار را پشیمانى بار است و دور اندیشى را سلامت در کنار . [نهج البلاغه]